โซลูชั่น Ethernet (XAUI) 10 Gbps เอฟพีจีเอ Intel®

ตาราง 1 โซลูชั่น XAUI ที่สมบูรณ์