ขั้นตอนการออกแบบ DSP Builder

รูปที่ 1 ขั้นตอนการออกแบบ DSP Builder