ไม่ขอแนะนำเวอร์ชันของเบราเซอร์ที่คุณกำลังใช้อยู่สำหรับไซต์นี้
โปรดพิจารณาในการอัพเกรดเบราเซอร์เป็นเวอร์ชันล่าสุดด้วยการคลิกลิงค์ใดลิงค์หนึ่งต่อไปนี้

ตระกูลโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon®

ตระกูลโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® D

ตระกูลผลิตภัณฑ์ Intel® Xeon Phi™

ตระกูลโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7

  เอกสารนี้ใช้กับ: เอกสาร
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7 v3 บทสรุปผลิตภัณฑ์
  โปรเซสเซอร์ Intel Xeon E7 v2 บทสรุปผลิตภัณฑ์
  ตระกูลโปรเซสเซอร์ Intel Xeon E7-8800/4800/2800 บทสรุปผลิตภัณฑ์
เอกสารทางเทคนิค
  โปรเซสเซอร์ Intel Xeon E7 v3  
    เอกสารข้อมูล เล่ม 1
    เอกสารข้อมูล เล่ม 2
    บริการอัพเดตข้อมูลจำเพาะ
    แนวทางการออกแบบเกี่ยวกับการระบายความร้อน
    รุ่น Boundary Scan Description Language (BSDL)
    ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับโซลูชัน
  โปรเซสเซอร์ Intel Xeon E7 v2  
    เอกสารข้อมูล เล่ม 1
    เอกสารข้อมูล เล่ม 2
    บริการอัพเดตข้อมูลจำเพาะ
    แนวทางการออกแบบเกี่ยวกับการระบายความร้อน
    รุ่น Boundary Scan Description Language (BSDL)
    คู่มือการตรวจสอบประสิทธิภาพตระกูลผลิตภัณฑ์โปรเซสเซอร์ Intel Xeon ตระกูล E5 v2 และ E7 v2 Uncore
  ตระกูลโปรเซสเซอร์ Intel Xeon E7-8800/4800/2800  
    เอกสารข้อมูล เล่ม 1
    เอกสารข้อมูล เล่ม 2
    บริการอัพเดตข้อมูลจำเพาะ
    รุ่น BSDL
    การตรวจสอบประสิทธิภาพตระกูลโปรเซสเซอร์ Intel Xeon E7 Uncore
  โปรเซสเซอร์ Intel Xeon ซีรี่ส์ 7500  
    เอกสารข้อมูล เล่ม 1
    เอกสารข้อมูล เล่ม 2
    บริการอัพเดตข้อมูลจำเพาะ
    รุ่น BSDL
    รุ่น Mechanical
    คู่มือการโปรแกรมหน่วยการตรวจสอบประสิทธิภาพสถาปัตยกรรมย่อส่วน Intel® ชื่อรหัส Nehalem
    รุ่น Thermal

ตระกูลโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5

  เอกสารนี้ใช้กับ: เอกสาร
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  ตระกูลผลิตภัณฑ์โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2600 v3 บทสรุปผลิตภัณฑ์
  ตระกูลผลิตภัณฑ์โปรเซสเซอร์ Intel Xeon E5-4600 v2 บทสรุปผลิตภัณฑ์
  โปรเซสเซอร์ Intel Xeon เอกสารข้อมูลล็อคการปรับความเร็วบนโปรเซสเซอร์ Intel Xeon
  โปรเซสเซอร์ Intel Xeon ซีรี่ส์ 5600 บทสรุปผลิตภัณฑ์
  โปรเซสเซอร์ Intel Xeon ซีรี่ส์ 5500 บทสรุปผลิตภัณฑ์
เอกสารทางเทคนิค
  โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2600/1600 v3  
    เอกสารข้อมูล เล่ม 1
    เอกสารข้อมูล เล่ม 2
    บริการอัพเดตข้อมูลจำเพาะ
    แนวทางการออกแบบเกี่ยวกับการระบายความร้อน
    รุ่น Boundary Scan Description Language (BSDL)
    โปรเซสเซอร์ Intel Xeon E5 v3 uncore: คู่มือ
  ตระกูลโปรเซสเซอร์ Intel Xeon E5-2400 v3  
    เอกสารข้อมูล เล่ม 1
    เอกสารข้อมูล เล่ม 2
    แนวทางการออกแบบเกี่ยวกับการระบายความร้อน
    รุ่น BSDL
  โปรเซสเซอร์ Intel Xeon E5-2400 v2  
    เอกสารข้อมูล เล่ม 1
    เอกสารข้อมูล เล่ม 2
    บริการอัพเดตข้อมูลจำเพาะ
    รุ่น BSDL
    โปรเซสเซอร์ Intel Xeon E5-2600 v2 uncore: คู่มือ
  โปรเซสเซอร์ Intel Xeon E5-2400 v1  
    เอกสารข้อมูล เล่ม 1
    แนวทางการออกแบบเกี่ยวกับการระบายความร้อน
    รุ่น BSDL
    รุ่น Mechanical
    รุ่น Thermal
    คู่มือการตรวจสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์โปรเซสเซอร์ Intel Xeon ตระกูล E5-2600 Uncore
  ตระกูลโปรเซสเซอร์ Intel Xeon E5-4600/2600/1600  
    เอกสารข้อมูล เล่ม 1
    เอกสารข้อมูล เล่ม 2
    บริการอัพเดตข้อมูลจำเพาะ
    แนวทางการออกแบบเกี่ยวกับการระบายความร้อน
    รุ่น BSDL
    รุ่น Mechanical
    รุ่น Thermal
    คู่มือการตรวจสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์โปรเซสเซอร์ Intel Xeon ตระกูล E5-2600 Uncore
  โปรเซสเซอร์ Intel Xeon ซีรี่ส์ 5600  
    เอกสารข้อมูล เล่ม 1
    เอกสารข้อมูล เล่ม 2
  โปรเซสเซอร์ Intel Xeon ซีรี่ส์ 5500  
    เอกสารข้อมูล เล่ม 1
    เอกสารข้อมูล เล่ม 2

ตระกูลโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3

  เอกสารนี้ใช้กับ: เอกสาร
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  ตระกูลผลิตภัณฑ์โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1200 v5 ข้อมูลย่อผลิตภัณฑ์
  ตระกูลผลิตภัณฑ์โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1200 v4 บทสรุปผลิตภัณฑ์
  ตระกูลผลิตภัณฑ์โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1200 v3 บทสรุปผลิตภัณฑ์
  โปรเซสเซอร์ Intel Xeon ตระกูล E3-1200 v2 บทสรุปผลิตภัณฑ์
  ตระกูลโปรเซสเซอร์ Intel Xeon E3-1200 บทสรุปผลิตภัณฑ์
เอกสารทางเทคนิค
  ตระกูลผลิตภัณฑ์โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1200 v5  
   

เอกสารข้อมูล เล่ม 1

   

เอกสารข้อมูล เล่ม 2

   

บริการอัพเดตข้อมูลจำเพาะ

  ตระกูลผลิตภัณฑ์โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1200 v4  
    เอกสารข้อมูล เล่ม 1
    เอกสารข้อมูล เล่ม 2
    บริการอัพเดตข้อมูลจำเพาะ
  ตระกูลผลิตภัณฑ์โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1200 v3  
   

เอกสารข้อมูล เล่ม 1

   

เอกสารข้อมูล เล่ม 2

   

บริการอัพเดตข้อมูลจำเพาะ

  โปรเซสเซอร์ Intel Xeon ตระกูล E3-1200 v2  
   

เอกสารข้อมูล เล่ม 1

   

เอกสารข้อมูล เล่ม 2

   

บริการอัพเดตข้อมูลจำเพาะ

   

แนวทางการออกแบบเกี่ยวกับการระบายความร้อน/กลไก

  โปรเซสเซอร์ Intel Xeon E3-1200  
   

เอกสารข้อมูล เล่ม 1

   

เอกสารข้อมูล เล่ม 2

    บริการอัพเดตข้อมูลจำเพาะ
   

แนวทางการออกแบบเกี่ยวกับการระบายความร้อน/กลไก