• <กลับสู่คอลเล็คชั่น

การปฏิบัติตามข้อกำหนดการส่งออกของ Intel

ภาพรวม
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับด้านการค้าให้มีผลควบคุมในทุกพื้นที่ที่ Intel เปิดดำเนินธุรกิจ การส่งออกสิ่งของทั้งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับด้านการส่งออกของสหรัฐฯ ห้ามดำเนินการการดำเนินการใด ๆ โดย Intel ที่เป็นการขัดต่อนโยบายนี้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

นโยบายเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับควบคุมการส่งออก (EAR): สินค้าที่ใช้ได้สองทาง
การส่งออกสินค้าที่ใช้ได้สองทาง (สินค้าเชิงพาณิชย์ที่ไม่ใช่เพื่อการทหาร) อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Bereau of Industry and Security (กำกับดูแลโดยกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐฯ) ภายใต้การควบคุมของระเบียบข้อบังคับควบคุมการส่งออก ("EAR") ระเบียบข้อบังคับเหล่านี้ระบุว่าสินค้าใช้ได้สองทางในสหรัฐฯ รวมทั้งสินค้าที่มีที่มาจากสหรัฐฯ และอยู่ในต่างประเทศ (ภายใต้ข้อยกเว้นที่มีการระบุไว้อย่างชัดเจน) จะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของระเบียบข้อบังคับควบคุมการส่งออก หากสินค้าใด ๆ อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของระเบียบข้อบังคับดังกล่าว อาจต้องมีการขออนุญาตจากกระทรวงพาณิชย์ก่อนมีการส่งออกหรือส่งออกต่อ

นโยบายเกี่ยวกับข้อบังคับควบคุมการส่งออกอาวุธระหว่างประเทศ (ITAR): กฎหมายด้านความมั่นคง บริการด้านความมั่นคงและข้อมูลทางเทคนิคที่เกี่ยวข้อง
การส่งออกสินค้าด้านความมั่นคง บริการด้านความมั่นคงและข้อมูลทางเทคนิคใด ๆ จะต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Office of Defense Trade Controls (ภายใต้กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ) ภายใต้ระเบียบข้อบังคับควบคุมการส่งออกอาวุธระหว่างประเทศ ("ITAR") แม้ว่าจุดสำคัญของระเบียบข้อบังคับควบคุมการส่งออกอาวุธระหว่างประเทศจะครอบคลุมเฉพาะสินค้าด้านความมั่นคง บริษัทพาณิชย์อย่าง Intel ก็อาจอยู่ในข่ายการควบคุมเนื่องจากมาตรการควบคุมที่มีความครอบคลุมในวงกว้าง ระเบียบข้อบังคับดังกล่าวกำหนดห้ามการส่งออกสินค้าด้านความมั่นคง บริการด้านความมั่นคงและข้อมูลทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้แก่ชาวต่างประเทศยกเว้นได้รับอนุญาตหรือกำหนดข้อยกเว้นไว้เป็นการเฉพาะ

Office of Foreign Asset Controls (สำนักควบคุมทรัพย์สินในต่างประเทศ)
Office of Foreign Assets Control ทำหน้าที่จัดการและกำกับดูแลมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจกับประเทศหรือกลุ่มบุคคลที่กำหนด เช่น ผู้ก่อการร้ายหรือกลุ่มขนถ่ายยาเสพติด มาตรการกีดกันที่มีอาจกำหนดขึ้นแบบครอบคลุมหรือเลือกปฏิบัติ โดยใช้ช่องทางต่าง ๆ เช่น การอายัตทรัพย์สินและกำหนดข้อจำกัดทางการค้าเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายด้านการต่างประเทศหรือเป้าหมายด้านความปลอดภัยของชาติ

นิยาม

APP
APP พัฒนาขึ้นเพื่อพิจารณาประสิทธิภาพของระบบคอมพิวเตอร์สำหรับควบคุมการส่งออก APP เกิดขึ้นจากมาตรฐานทางอุตสาหกรรมที่มีอยู่ซึ่งถือเป็นตัวชี้วัดที่แม่นยำมากกว่าระหว่างคอมพิวเตอร์ระดับสูง คอมพิวเตอร์สั่งพิเศษและคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง (HPC) เช่น เวคเตอร์ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ และเครื่องจำหน่ายทั่วไป Intel มีการเผยแพร่วิธีการคำนวณ APP ไว้ี http://www.intel.com/support/processors/sb/CS-017346.htm ในกรณีที่ไม่พบ APP สำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ กรุณาส่งอีเมลไปที่ ctp.determinations@intel.com

CCATS
Commodity Classification Automated Tracking System เป็นหมายเลขรหัสที่กำหนดโดย BIS สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีการจำแนกประเภทตามบัญชี Commerce Control List (CCL) Intel จะระบุหมายเลข CCATS ตามความเหมาะสม

รายชื่อที่ถูกปฏิเสธ/ต้องห้าม
รายชื่อที่ถูกปฏิเสธ (DPL) คือรายชื่อของบุคคล บริษัทหรือหน่วยงานที่ถูกปฏิเสธสิทธิพิเศษในการส่งออกโดยรัฐบาลสหรัฐฯ เนื่องจากมีประวัติการละเมิดข้อบังคับหรือส่อนัยใด ๆ ที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงของสหรัฐฯ DPL จะมีการปรับปรุงเนื้อหาและเผยแพร่โดยกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐฯ หรือหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ECCN
หมายเลข ECCN (Export Control Classification Number) ที่กำหนดขึ้นโดย U.S. Department of Commerce, Bureau of Industry and Security (BIS) ในบัญชี Commerce Control List (CCL) เป็นการกำหนดชื่อรหัสพื้นฐานที่แสดงถึงระดับของการควบคุมสำหรับรายการนั้นๆ

HTS
HTS (รหัสศุลกากรสหรัฐฯ): รหัส 10 หลักที่กำหนดให้กับสินค้าทั้งหมดที่นำเข้ามาในสหรัฐฯ กระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐฯ Bereau of Census ใช้รหัสนี้เพื่อคำนวณข้อมูลสถิติการค้าของสหรัฐฯ หน่วยงานศุลกากรของสหรัฐฯ ใช้รหัสนี้เพื่อประเมินภาษีและศุลกากรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เลข HTS 10 หลักที่แจ้งมีไว้เพื่ออ้างอิงเท่านั้น ไม่สามารถใช้ได้สำหรับหน่วยงานศุลกากรในทุกพื้นที่ หากการจัดแสดง HTS มีอักขระพ่วงท้ายที่เป็นตัวอักษร อักขระพ่วงท้ายดังกล่าวมีไว้เพื่อใช้งานภายในเท่านั้น ไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของรหัส HTS ของหน่วยงานกำกับดูแล

รายชื่อที่ถูกปฏิเสธ/ต้องห้าม
รายชื่อที่ถูกปฏิเสธ (DPL) คือรายชื่อของบุคคล บริษัทหรือหน่วยงานที่ถูกปฏิเสธสิทธิพิเศษในการส่งออกโดยรัฐบาลสหรัฐฯ เนื่องจากมีประวัติการละเมิดข้อบังคับหรือส่อนัยใด ๆ ที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงของสหรัฐฯ DPL จะมีการปรับปรุงเนื้อหาและเผยแพร่โดยกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐฯ หรือหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

การส่งออกสินค้าเข้ารหัส
เทคโนโลยี ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ใช้เทคโนโลยีเข้ารหัสจะต้องอยู่ภายใต้ระเบียบข้อบังคับควบคุมการส่งออกของสหรัฐฯ จะต้องขอรับการรับรองการส่งออกสำหรับสินค้าดังกล่าวจากรัฐบาลสหรัฐฯ อาจมีปัจจัยเฉพาะที่กำหนดระดับการควบคุมสินค้าเข้ารหัส เช่น หากสินค้าเข้ารหัสอยู่ในกลุ่ม 740.17(b)(2) ("แบบจำกัด"), 740.17(b)(3) ("แบบไม่จำกัด") หรือ 742.15(b)(3) (ผู้บริโภคทั่วไป)

แบบจำกัด
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม "แบบจำกัด" สามารถส่งออกได้โดยไม่ต้องขออนุญาตสำหรับผู้ใช้ปลายทางที่ไม่ใช่ภาครัฐส่วนใหญ่ (ตามที่ระบุใน EAR) สำหรับประเทศอื่น ๆ ทั้งหมดยกเว้นประเทศกลุ่ม E:1 การจัดส่งไปยังผู้ใช้ปลายทางที่เป็นภาครัฐในประเทศอื่น ๆ เหล่านี้จะต้องขออนุญาตก่อนล่วงหน้า

แบบไม่จำกัด
ผลิตภัณฑ์บางประเภทอาจจัดอยู่ในกลุ่มแบบไม่จำกัด ซึ่งหมายถึงสามารถส่งออกไปยังผู้ใช้ปลายทางภาครัฐและที่ไม่ใช่ภาครัฐส่วนใหญ่ในทุกประเทศ ยกเว้นในรายชื่อกลุ่มประเทศ E:1 ภาคผนวก 1 จนถึง Part 740 ของ EAR กลุ่มประเทศดังกล่าวนี้ได้แก่ คิวบา อิหร่าน ลิเบีย เกาหลีเหนือ ซูดานและซีเรีย กรุณาตรวจสอบรายชื่อประเทศกลุ่ม E:1 ล่าสุดได้จาก EAR

กลุ่มผู้บริโภคทั่วไป
หลังการพิจารณาโดย BIS สินค้าเข้ารหัสบางประเภทอาจมีการเข้ารหัสพิเศษเพื่อทำการตลาดกับกลุ่มผู้บริโภคทั่วไปซึ่งสามารถส่งออกได้โดยไม่ต้องขออนุญาต (เช่น NLR) ภายใต้ ECCN 5D992

หมายเหตุ: Intel ได้เพิ่มอักขระพ่วงไว้กับ ECCN เพื่อการประมวลผลภายใน ดูคำอธิบายจากด้านล่าง

Intel
อักขระพ่วงท้าย
นิยามอักขระพ่วงท้าย
R 740.17(b)(2)
U 740.17(b)(3)
* ไม่มีปฏิญญาฝรั่งเศส
EUMM รับรองสำหรับตลาดผู้บริโภคทั่วไปในอังกฤษ
OIEL ไม่รับรองสำหรับตลาดผู้บริโภคทั่วไปในอังกฤษ
EMMF รับรองสำหรับตลาดผู้บริโภคทั่วไปในอังกฤษ รับรองสำหรับนำเข้าในฝรั่งเศส
c 742.15(b)(3) รับรองสำหรับตลาดผู้บริโภคทั่วไปในสหรัฐฯ

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ดูรายละเอียดทางเทคนิคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และข้อมูลระเบียบข้อบังคับทางการค้าได้โดยระบุผลิตภัณฑ์ของคุณ (ชื่อ วัสดุหรือเลขผลิตภัณฑ์) ในฟิลด์ค้นหาที่จัดไว้ให้

*ข้อสงวนสิทธิ์ทางกฎหมาย
Intel จัดหาเครื่องมือค้นหาเพื่อช่วยในการจำแนกหมวดหมู่โดยระบุข้อมูลที่จำเป็นในการประเมินด้านการส่งออกภายใต้ระเบียบข้อบังคับควบคุมการส่งออกของสหรัฐฯ และข้อบังคับด้านการส่งออกของแต่ละประเทศ เช่น เลขจำแนกหมวดหมู่ควบคุมด้านการส่งออก (ECCN) และ/หรือรหัสศุลกากร (HTS) รวมทั้งการรับรองของ CCATS (แล้วแต่กรณี)

ข้อมูลทั้งหมดที่จัดหาให้ในชุดเครื่องมือค้นหาเพื่อการจำแนกหมวดหมู่นี้เป็นเพียงคำแนะนำสำหรับผู้ใช้ ควรมีการพิจารณาร่วมกับระเบียบข้อบังคับควบคุมด้านการส่งออกของสหรัฐฯ (EAR) และข้อบังคับด้านการส่งออกของแต่ละประเทศเมื่อต้องการประเมินเงื่อนไขด้านการส่งออกสำหรับสหรัฐฯ และประเทศที่มีการส่งออก

ข้อมูลทั้งหมดที่จัดให้ไว้นี้พิจารณาตามรายละเอียดทางเทคนิคสำหรับผลิตภัณฑ์ของ Intel ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ Intel ไม่ได้แสดงตัวหรือให้ประกันความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของรายละเอียดทางเทคนิคดังกล่าวแต่อย่างใด การจำแนกประเภทเหล่านี้จัดให้ "ตามที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ ทั้งในส่วนของคุณสมบัติในเชิงพาณิชย์ กรณีการไม่ละเมิด ความเหมาะสมเพื่อเป้าหมายใดเป็นการเฉพาะหรือการรับประกันอื่น ๆ เนื่องจากข้อเสนอ รายละเอียดทางเทคนิคหรือตัวอย่างใด ๆ Intel ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ต่อการละเมิดกรรมสิทธิ์อันเนื่องมาจากข้อมูลการจำแนกประเภทเหล่านี้ ไม่มีการให้อนุญาตทั้งโดยแจ้งหรือโดยนัยโดยการโอนสิทธิ์หรือโดยวิธีอื่นใดสำหรับสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่ระบุไว้นี้

บุคคล/หน่วยงานที่ถูกปฏิเสธ
ห้ามส่งออกหรือส่งออกต่อผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีของ Intel ให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่อยู่ในรายชื่อที่ถูกปฏิเสธของสหรัฐฯ ตามที่แจ้งในเว็บไซต์ของ BIS:
http://www.bis.doc.gov/ComplianceAndEnforcement/ListsToCheck.htm

มาตรการลงโทษ/กีดกันทางการค้า
จะต้องมีการขอหนังสือรับรองล่วงหน้าจากรัฐบาลสหรัฐฯ สำหรับการส่งออกหรือส่งออกต่อผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีของ Intel ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมไปยังประเทศที่ถูกกีดกันหรือคว่ำบาตรทางการค้าโดยสหรัฐฯ ในปัจจุบัน ประเทศที่ถูกกีดกันทางการค้าได้แก่ คิวบา อิหร่าน ลิเบีย เกาหลีเหนือ ซูดานและซีเรีย กรุณาตรวจสอบรายชื่อประเทศล่าสุดในกลุ่ม E:1 ของ EAR ที่ http://www.access.gpo.gov/bis/ear/pdf/740spir.pdf และ EAR part 746 สำหรับมาตรการกีดกันและมาตรการควบคุมพิเศษอื่น ๆ ที่: http://www.access.gpo.gov/bis/ear/pdf/746.pdf.

ประเทศที่ถูกกีดกันทางการค้า

ดูใน http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/programs/.

หมายเหตุ: รายชื่อประเทศที่ถูกกีดกัน/ลงโทษทางการค้า ถูกปฏิเสธหรือกำหนดเงื่อนไขพิเศษอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลา ดูข้อมูลล่าสุดได้จากเว็บไซต์หรือติดต่อขอความช่วยเหลือได้จากเรา

ลิงก์ภายนอกที่เกี่ยวข้อง
สหรัฐฯ — Bureau of Industry & Security (BIS)
ฮ่องกง — Trade & Industry Department (TID)
สหราชอาณาจักร — Business Innovation and Skills (BIS)
สิงคโปร์ — ศุลกากรของสิงคโปร์
อิสราเอล — กระทรวงกลาโหม

FAQs

Q. มีประเทศหรือพื้นที่ใดที่ไม่สามารถจัดส่งผลิตภัณฑ์ของ Intel หรือไม่
A. มี ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของ Intel มีการทำตลาดและจัดจำหน่ายไปทั่วโลก ภายใต้ข้อยกเว้นในการให้อนุญาตที่แตกต่างกันไป ซึ่งหมายถึงสามารถส่งออกไปยังทุกประเทศ ยกเว้นประเภทที่กฎหมายสหรัฐฯ ระบุห้ามไว้ ตรวจสอบรายละเอียดจากชุดเครื่องมือเพื่อจำแนกหมวดหมู่ ECCN ที่เหมาะสมสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ ดูมาตรการลงโทษและกีดกันทางการค้าสำหรับปลายทางต้องห้าม

Q. สามารถพกพาซอฟต์แวร์เข้ารหัสของ Intel ไปต่างประเทศได้เป็นการชั่วคราวพร้อมกับโน้ตบุ๊กหรือไม่
A. ได้ โดยคุณจะต้องผ่านหลักเกณฑ์ข้อยกเว้นสิทธิ์ใช้งาน BAG และ TMP ตามที่ระบุในระเบียบข้อบังคับควบคุมการส่งออก ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้โดยปรึกษากับที่ปรึกษากฎหมายของคุณ

Q. มีข้อจำกัดเรื่องการเข้ารหัสใดบ้างในประเทศอื่น ๆ นอกเหนือจากสหรัฐฯ
A. หลายประเทศมีกฎหมายกำหนดด้านการส่งออกหรือใช้งานสินค้าเข้ารหัส ทั้งนี้กฎหมายเหล่านี้อาจไม่มีผลกับผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์สำหรับผู้บริโภคทั่วไป ผู้ส่งออกทุกรายจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการขออนุญาตและนโยบายเฉพาะของประเทศเหล่านี้ ตรวจสอบเงื่อนไขทางกฎหมายต่าง ๆ กับที่ปรึกษากฎหมายของคุณ

Q. Note 4 คืออะไร
A. Note 4 ถึง Category 5, Part 2 ในบัญชีสินค้าที่ใช้ได้สองทาง (Supplement No. 1 part 774) ไม่ครอบคลุมสินค้าที่ใช้มาตรการควบคุม "การเข้ารหัส" จาก Category 5, Part 2 หากส่วนการใช้งานหลักหรือคุณสมบัติในการใช้งานไม่ได้มีไว้เพื่อ "ดูแลระบบความปลอดภัยของสารสนเทศ" การประมวลผล การสื่อสาร การจัดเก็บข้อมูลหรือการรองรับระบบเครือข่ายและหากระบบการเข้ารหัสจำกัดเฉพาะเพื่อรองรับส่วนการใช้งานหลักหรือคุณสมบัติในการใช้งานเหล่านี้ ส่วนการใช้งานหลักหมายถึงวัตถุประสงค์ในการใช้งานของสินค้าที่เด่นชัดหรือที่เป็นเป้าหมายหลัก โดยถือเป็นส่วนการใช้งานที่ไม่ได้มีขึ้นเพื่อรองรับส่วนการใช้งานอื่น ส่วนการใช้งานหลักด้าน "การสื่อสาร" และ "การจัดเก็บข้อมูล" ไม่ครอบคลุมสินค้าด้านความบันเทิง การกระจายสัญญาณเชิงพาณิชย์ในวงกว้าง การจัดการสิทธิ์ดิจิตอลหรือการจัดการระเบียนข้อมูลทางการแพทย์

ติดต่อเรา
ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จาก Intel รวมทั้งหมายเลข Export Control Classification (ECCN) และหมายเลข Commodity Classification Automated Tracking System (CCATS) ได้โดยส่งอีเมลอ้างอิงเลขชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ของคุณไปที่ export.classification@intel.com