อาหารดี มีประโยชน์

Healthy Food for Your Good Living

อาหารดี  มีประโยชน์

สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้ / Unit Summary

นักเรียนศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับอาหาร  สารอาหาร   ประโยชน์ของสารอาหารที่มีต่อ
ร่าง กาย    จำแนกสารอาหารที่ได้รับจากอาหารประเภทต่างๆ    และสมมติตนเองเป็นนักโภชนาการน้อยทำการวิเคราะห์สารอาหารที่ได้รับในชีวิต ประจำวันจากการรับประทานอาหารของตนเองใน  1 วัน   และสำรวจอาหารที่ได้รับความนิยมจากเพื่อน ๆ นักเรียนและนำเสนอผ่านทางมัลติมีเดีย และแนะนำเมนูอาหารและกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพให้เพื่อน
นักเรียนในรูปของสื่อสิ่งพิมพ์  โดยผ่าน สื่อสิ่งพิมพ์และเว็บไซต์

คำถามเพื่อกำหนดกรอบการเรียนรู้ / Curriculum-Framing Questions

 • Essential Question: คำถามสร้างพลังคิด
  ทำอย่างไรจึงจะมีสุขภาพดี
 • Unit Question: คำถามประจำหน่วยการเรียนรู้
  รู้ได้อย่างไรว่าอาหารชนิดนี้เด็ด
 • Content Questions: คำถามประจำบทเรียน
  อาหารคืออะไร  อาหารแบ่งเป็นกี่หมู่ อะไรบ้าง
  สารอาหารคืออะไร  มีกี่ประเภท  อะไรบ้าง
  ในอาหารแต่ละชนิดมีสารอาหารแตกต่างกันอย่างไร
  เราควรรับประทานอาหารอย่างไรจึงจะทำให้ร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัย

ขั้นตอนการสอน / Instructional Procedures

 • ขั้นสร้างความสนใจ
  • ให้นักเรียนร้องเพลง  อาหารดี  มีประโยชน์  เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียน
  • ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน  จำนวน  10  ข้อ
    
 • ขั้นสร้างประสบการณ์
  ก่อนเริ่มหน่วยการเรียนรู้ ให้ใช้คำถามเพื่อกระคุ้นทักษะการคิดของนักเรียนในแต่ละขั้นตอนการสอน

  • สอนสาระพื้นฐานเกี่ยวกับอาหาร

  คำถาม :อาหารคืออะไร  อาหารแบ่งเป็นกี่หมู่ อะไรบ้าง
  คำถาม: สารอาหารคืออะไร  มีกี่ประเภท  อะไรบ้าง

  • ครูนำภาพตัวอย่างอาหารหลัก  5  หมู่  มาให้นักเรียนดู  แล้วพูดคุยอภิปรายถึงความหมายของอาหาร การจัดหมู่อาหาร  สารอาหาร  ประเภทของสารอาหาร   อาหารหมู่ใดให้สารอาหารประเภทใด  มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไร
    
  • ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มจัดทำสมุดภาพอาหารหลัก 5 หมู่   โดยสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ของอาหารหลักจากเว็บไซต์หรือหนังสือที่ เกี่ยวข้อง โดยกำหนดให้ต้องมีภาพประกอบ อาจะเป็นภาพถ่าย  ภาพวาด อาหารชนิดต่างๆในแต่ละหมู่  พร้อมทั้งเขียนชื่อเรียก ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ    และบรรยายประโยชน์ และโทษของการขาดสารอาหารหมู่นั้น    แล้วนำเสนอหน้าชั้นเรียน
     
  • วิเคราะห์สารอาหาร ในชีวิตประจำวัน 

  คำถาม : ในอาหารแต่ละชนิดมีสารอาหารแตกต่างกันอย่างไร
  คำถาม : เราควรรับประทานอาหารอย่างไรจึงจะทำให้ร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัย
    

  • นักเรียนบันทึกรายการอาหารที่ตนเองรับประทานทั้ง 3  มื้อใน  1 วัน  จากนั้นสืบค้นและวิเคราะห์ว่าคุณค่าอาหารในแต่ละมื้อ  บันทึกข้อมูลลงในตาราง  จัดทำเป็นผลงานกินอาหารครบหมู่หรือไม่  แล้วนำเสนอหน้าชั้นเรียน
     
  • เรียนรู้ผ่านโครงการ

  คำถาม :ในอาหารแต่ละชนิดมีสารอาหารแตกต่างกันอย่างไร      
  คำถาม:เราควรรับประทานอาหารอย่างไรจึงจะทำให้ร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัย     
  คำถาม:ทำอย่างไรจึงจะมีสุขภาพดี

  • เด็กๆมีความรู้เกี่ยวกับอาหาร  สารอาหาร  ประโยชน์ของสารอาหารแล้ว  เด็กๆอยากทราบไหมว่า  อาหาร   ขนม เครื่องดื่ม ที่พี่ๆ  น้องๆ  ของเราชอบซื้อรับประทานมีสารอาหารอะไรบ้าง  มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด   ถ้าอยากทราบ ครูสมมติให้นักเรียนเป็นนักโภชนาการน้อย  ไปศึกษาหาคำตอบ และจัดกิจกรรมส่งเสริมการรับประทานอาหารให้ได้สารอาหารครบ   และมีสุขภาพดี  โดย กำหนดปัญหาในการศึกษาค้นคว้า  ดังนี้
 • นักโภชนาการน้อยจะทราบได้อย่างไรว่าอาหาร  ขนม เครื่องดื่ม ที่เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ชอบซื้อรับประทานในโรงเรียนมีสารอาหารอะไรบ้าง มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด  (ครูเสนอแนะศึกษาเป็นกลุ่ม 3 กลุ่ม และการรายงานผลการศึกษาโดยใช้สื่อมัลติมิเดีย)  ผลงานสื่อมัลติมีเดีย (ppt) เสนอผลการสำรวจและข้อเสนอแนะ
     
 • หากพบว่าอาหาร  ขนม เครื่องดื่ม ที่เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ชอบซื้อรับประทานในโรงเรียนมีสารอาหารที่มีประโยชน์น้อย  หรือมีโทษ   นักโภชนาการน้อยจะทำอย่างไร   (ครูเสนอแนะการดำเนินกิจกรรมโดยการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์)  ผลงานสื่อสิ่งพิมพ์ให้ความรู้เรื่องการรับประทานอาหาร
    
 • ถ้านักโภชนาการน้อยอยากให้เพื่อน ต่างโรงเรียนทั่วประเทศ    ได้คำนึงถึงคุณค่าของสารอาหาร  การเลือกรับประทานอาหารให้ได้สารอาหารครบถ้วน รวมทั้งเสนอแนะกิจกรรมดีๆที่ส่งเสริมให้เพื่อนๆมีสุขภาพดี  ให้นักโภชนาการน้อยช่วยเผยแพร่ความรู้โดยให้จัดทำเมนูอาหารแนะนำ  และเสนอแนะกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพแก่เพื่อนนักเรียนทุกคน จะทำอย่างไร (ครูเสนอแนะการดำเนินกิจกรรมโดยการจัดทำเวบไซต์) ผลงานเว็บไซต์เผยแพร่เมนูอาหาร และกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ
    
 • ขั้นสะท้อนความคิด
  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม  ส่งตัวแทนออกมารายงานผลการดำเนินโครงการนักโภชนาการน้อย   และ นำผลงานทั้ง  3 ชิ้น  มาแสดงและร่วมกันประเมินผลงาน

 • ขั้นสรุป
  • ครูให้นักเรียนดูสื่อ  Microsoft PowerPoint*  สรุปความรู้เรื่อง   อาหารดี  มีประโยชน์
  • ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้  ประสบการณ์ที่รับจากการทำกิจกรรมทั้งหมด รวมทั้งการทำโครงการ
    
  ถ้านักเรียนรายงานผลการทำกิจกรรมในขั้นสะท้อนความคิดไม่ถูกต้อง หรือไม่สมบูรณ์  คุณครูแนะนำในสิ่งที่ถูกต้อง และเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ 

 • หัวข้อที่อาจสอนเพิ่มเติม ตลอดหน่วยการเรียนรู้นี้ ครูอาจจะสอนข้อมูลอื่นเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาหารและคุณค่าโภชนาการ ตัวอย่างหัวข้อที่สอนหรือกิจกรรมที่ให้นักเรียนทำได้แก่ 
  • สารเจือปนในอาหาร
   • สัดส่วนของราคา  ปริมาณอาหาร  และสารอาหารที่ได้รับเพื่อพิจารณาความคุ้มค่า
   • แหล่งกำเนิดของอาหาร
   • พลังงานที่ได้รับจากอาหาร
   • วัฒนธรรมกับอาหารการกิน
   • ต้นกำเนิดของอาหารสะดวกซื้อ
   • เทคโนโลยีตัดต่อพันธุกรรมกับอาหาร (GMO)
   • โรคต่างๆ ที่เกิดจากการรับประทานอาหารที่ไม่ถูกหลักโภชนาการ (เช่นโรคอ้วน โรคกระดูกอ่อน โรคลักปิดลักเปิด โรคขาดโปรตีนในอาหาร เบาหวานประเภท 2 ความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจ)
   • เชื้อโรคที่พบได้ในอาหาร

ทักษะพื้นฐานเดิมของนักเรียน / Prerequisite Skills

 

การดัดแปลงตามสภาพการสอนที่แตกต่างกัน / Differentiated Instruction

นักเรียนที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ:
กิจกรรม ต่างๆ ที่กำหนดไว้มีลักษณะเปิดกว้างทำให้นักเรียนแต่     ละคนสามารถร่วมกิจกรรม อย่างประสบความสำเร็จได้ดี ครูควรให้นักเรียนทำงานกันเป็นคู่หรือกลุ่มย่อยๆ เพื่อช่วยกันค้นคว้าข้อมูล และทำงานที่มอบหมายให้สำเร็จ นักเรียนอาจให้ผู้ใหญ่ช่วยได้ตามความจำเป็น นอกจากนี้ยังสามารถยืดเวลาทำงานหรือปรับเปลี่ยนรูปแบบงานที่มอบหมายตามแผน การเรียนรู้ของแต่ละคนได้

นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ:
นัก เรียนที่มีความสามารถพิเศษอาจรับผิดชอบเป็นผู้ชำนาญการค้นคว้าข้อมูลหรือ เขียนรายงาน หรือชำนาญการใช้เทคโนโลยีต่างๆ นักเรียนกลุ่มนี้อาจเลือกศึกษาเกี่ยวกับโภชนาการและสุขภาพในแง่มุมอื่นที่ ครูไม่ได้เน้นในชั้นเรียนก็ได้ (ดูรายการหัวข้อที่อาจสอนเพิ่มเติมที่แสดงไว้ข้างต้น)

การประเมินนักเรียน / Assessment Processes

ประเมินตามสภาพจริง

 • สังเกตการณ์ทำกิจกรรมของนักเรียน
 • ประเมินการรายงานการทำกิจกรรมของโครงการ
 • ตรวจผลงาน

เครื่องมือประเมิน (xls)

 • แบบประเมินการนำเสนอผลงานมัลติมีเดียอาหารยอดนิยม
 • แบบประเมินสื่อสิ่งพิมพ์  ขนมดี  มีประโยชน์
 • แบบประเมินเวบไซต์ นักโภชนาการน้อย

ผู้เขียนหน่วยการเรียนรู้ / Credits

 • นางสาวโศภิต  พุฒขาว
 • บ้านเขาเตียน  มิตรภาพที่  134
 • โคกสำโรง    ลพบุรี
 • อาหารดี มีประโยชน์

  สรุป

  ช่วงชั้น: ช่วงชั้นที่ 2

  สาระการเรียนรู้:
  บูรณาการในหลายกลุ่มสาระวิชา อาทิเช่น สุขศึกษา, วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี

  หัวข้อ: อาหารเพื่อสุขภาพ

  สาระสำคัญ: สารอาหาร, อาหารสุขภาพ

  เวลาโดยประมาณ:
  8 ชั่วโมง