เบญจศีล เบญจธรรม

Dharma Gateway

เบญจศีล เบญจธรรม

สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้ / Unit Summary
ใน สภาพสังคมที่สับสนวุ่นวายนี้ การนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มากำหนดแนวทางในการดำเนินชีวิตของคนในสังคม โดยให้นักเรียนวิเคราะห์หลักธรรมว่า
หลักธรรมใดเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของคนในสังคมมากที่สุด หลักธรรมใดน่า
จะเป็นแนวทางในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข นักเรียนจัดทำโครงงานเกี่ยวกับ
หลักเบญจศีล-เบญจธรรม โดยศึกษาค้นคว้าเรื่องราวหรือเหตุการณ์ จากสื่อต่างๆ
ซึ่งเป็นกรณีตัวอย่างของบุคคลที่นำ และไม่นำหลักเบญจศีล-เบญจธรรมมาใช้ใน
การดำเนินชีวิต รวมทั้งสัมภาษณ์และสอบถามข้อมูลจากผู้รู้ เช่น พระสงฆ์ หรือญาติ
ผู้ใหญ่ แล้วนำข้อมูลมาสังเคราะห์ เรียบเรียงเป็นความรู้ของตนเอง และออกแบบจัด
ทำชิ้นงานนำเสนอแบบมัลติมิเดีย หรือจดหมายข่าว หรือเว็บไซต์ เพื่อประชา
สัมพันธ์และเป็นแหล่งความรู้สำหรับผู้อ่านเพื่อศึกษาหาความรู้เรื่องเบญจศีล–
เบญจธรรม

คำถามเพื่อกำหนดกรอบการเรียนรู้ / Curriculum-Framing Questions

 • Essential Question: คำถามสร้างพลังคิด
  คนเราจะอยู่ร่วมกันให้มีความสุขได้อย่างไร
 • Unit Questions: คำถามประจำหน่วยการเรียนรู้
  หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้แก่อะไรบ้าง
  หลักธรรมใดที่ช่วยให้เราดำเนินชีวิตด้วยสันติสุข
 • Content Questions: คำถามประจำบทเรียน
  หลักธรรมเบญจศีล เบญจธรรม มีความสำคัญอย่างไร
  เราปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบญจศีล เบญจธรรม หรือไม่
  เราปฏิบัติตนเช่นใด จึงจะถือว่ายึดหลักเบญจศีล หรือหลักเบญจธรรม

ขั้นตอนการสอน / Instructional Procedures
ขั้นเตรียมการ
เตรียมชุดการสอน ใบความรู้ ใบงาน สำหรับนักเรียนเพื่อศึกษาเรื่องการจัดทำโครงงาน

ขั้นการสอน
ร่วม กันแสดงความเห็นและความรู้เรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา จากนั้นใช้คำถามสร้างพลังคิด "คนเราจะอยู่ร่วมกันให้มีความสุขได้อย่างไร" และคำถามที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกรอบนำการเรียนรู้ของนักเรียน

 • นักเรียนช่วยกันระดมสมองเพื่อตอบคำถามสร้างพลังคิด ก่อนนำไปสู่การจัดทำโครงงาน
 • แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มละ 5 คน และแบ่งงานกันภายในกลุ่ม เช่น ผู้ถ่ายภาพงานด้วยกล้องดิจิทัล, ผู้ดำเนินการสัมภาษณ์, ผู้จดบันทึก เป็นต้น และ ร่วมกันคิดวิเคราะห์หัวเรื่องการทำโครงงาน
 • ร่วมกันอภิปรายคำถามที่จะใช้สัมภาษณ์ 
 • กำหนดเวลาให้นักเรียนลงพื้นที่ ศึกษาตามที่กำหนดไว้ เช่น วัดที่จะไปศึกษาหาข้อมูล โดยทำการศึกษาข้อมูลขั้นต้นจากหนังสือพิมพ์รายวัน หรือสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต
 • หลังจากนักเรียนลงพื้นที่ ให้สรุปผลการลงพื้นที่ตามที่ได้ไปศึกษา ร่วมกันอภิปรายผลที่ได้ในชั้นเรียน
 • ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมทางอินเทอร์เน็ต และจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่นหนังสือพิมพ์ ตำราเกี่ยวกับพุทธศาสนา
 • นักเรียนร่วมกันสรุปผล เพื่อจัดทำโครงงาน กลุ่มละ 1 ชิ้นงาน โดยเลือกนำเสนออย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ การนำเสนอแบบมัลติมีเดีย งานนำเสนอแบบเว็บ งานนำเสนอแบบสื่อสิ่งพิมพ์ เช่นจดหมายข่าว หรือแผ่นพับ
 • ให้นักเรียนนำเค้าโครงที่จัดทำมานำเสนอกับครูผู้สอนก่อน จากนั้นให้จัดทำชิ้นงานการนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint* (ppt) หรือสร้างสื่อสิ่งพิมพ์จากโปรแกรม Microsoft Publisher* เกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในชั่วโมงคอมพิวเตอร์ (กำหนดระยะเวลาสำหรับการจัดทำชิ้นงาน)
 • เมื่อครบตามเวลาที่กำหนด ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงาน ใช้เวลากลุ่มละ10นาที
 • นักเรียนที่ชมการนำเสนอร่วมกันแสดงความคิดเห็น และให้ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ

ทักษะพื้นฐานเดิมของนักเรียน / Prerequisite Skills

 • รู้จักและปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาบ้างแล้ว
 • มีความรู้ด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปต่าง ๆ การสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต

การดัดแปลงตามสภาพการสอนที่แตกต่างกัน / Differentiated Instruction
นักเรียนที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ:

 • ออกแบบสัมภาษณ์สำหรับนักเรียนกลุ่มนี้

นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ:

 • ให้นักเรียนที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่บ้าน ทำงานร่วมกับผู้อื่น

การประเมินนักเรียน (doc) / Assessment Processes

 • แบบติดตามการทำงาน
 • แบบประเมินกระบวนการทำงานโครงงาน
 • แบบประเมินการสร้างชิ้นงานแต่ละประเภท

ผู้เขียนหน่วยการเรียนรู้ / Credits

 • นางพจนา จิตต์ผ่อง
 • โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี, ปทุมธานี
เบญจศีล เบญจธรรม

At a Glance

ช่วงชั้น:
ช่วงชั้นที่ 2 ป.4-ป.6


สาระการเรียนรู้:
ภาษาไทย, สังคม, คอมพิวเตอร์, พุทธศาสนา


หัวข้อ: เบญจศีล เบญจธรรม


สาระสำคัญ: หลักธรรม


เวลาโดยประมาณ:
8 ชั่วโมง