• <กลับสู่คอลเล็คชั่น

ทักษะการคิด

ทักษะการคิด

ลองจินตนาการว่าห้องเรียน คือที่ซึ่ง............

นักเรียนระดับชั้นประถมปีที่หนึ่งพูดว่า “ฉันก็คิดเช่นนั้นเหมือนกัน เด็กผู้ชายที่อยู่ในหนังสือก็คิดว่าเป็นความคิดที่ดีที่จะขโมยสุนัข ฉันคงเสียใจถ้าสุนัขของฉันถูกขโมยไป ฉันพนันได้เลยว่าเจ้าของคงเสียใจเหมือนกัน แต่เราไม่รู้เพราะไม่มีบอกไว้ในหนังสือ”

นักเรียนระดับชั้นประถมหกแย้งว่า “ฉันเคยเห็นด้วยกับคุณว่าไม่ควรอนุญาตให้คนมาและยอมให้อาศัยอยู่ในเมืองอย่างผิดกฎหมาย แต่ฉันอ่านบทความในหนังสือพิมพ์วันนี้ และทําให้ตอนนี้ฉันก็ไม่แน่ใจ”

นักเรียนระดับมัธยมฯ สงสัยว่า ....“ฉันไม่คิดว่าเว็บไซต์นี้น่าเชื่อถือ ฉันไม่เจออะไรเลยเกี่ยวกับโรงเรียนที่ผู้เขียนสมมติว่า เขาได้รับปริญญาทางด้านเภสัชกรรมจากที่นี่”

นักเรียนในห้องเรียนที่เน้นการคิด จะค้นหาความจริงและมีทักษะที่พวกเขาต้องรู้ ครูในห้องเรียนเหล่านี้มีความรู้เกี่ยวกับข้อมูลและกระบวนการที่ช่วยนักเรียนเติบโตขึ้นเป็นนักคิดที่ดี

กรอบเค้าโครงการคิด >
นักการศึกษาเช่น โฮวาร์ด การ์ดเนอร์ (Howard Gardner) เบนจามิน บลูม (Benjamin Bloom) และโรเบิร์ต มาร์ซาโน(Robert Marzano) เสนอวิธีการที่หลากหลายเพื่ออธิบายองค์ประกอบของการคิด ศึกษาเพิ่มเติมว่ากรอบเค้าโครงเหล่านี้ช่วยอธิบายการคิดด้วยวิธีที่แตกต่างกันในวัตถุประสงค์ที่หลากหลายอย่างไร

ทักษะการคิดขั้นสูง >
เพื่อพัฒนาความเข้าใจที่ลึกซึ้งในเรื่องเนื้อหา นักเรียนจําเป็นต้องมีประสิทธิภาพในการคิดขั้นสูง เช่น การวิเคราะห์  การใช้ความรู้และอภิปัญญา (metacognition) เรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับประเภทของการคิดที่ซับซ้อนเหล่านี้และเป็นอย่างไรในห้องเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษา

ความเชื่อและทัศนคติ >
เราสามารถนํานักเรียนให้มีทักษะการคิด แต่เราไม่สามารถทําให้พวกเขาคิดได้ อาร์เธอร์ คอสตา (Arthur Costa) เบนา คาลิค(Bena Kallick) ชารี ทิชแมน (Shari Tishman) และเอลเลน แลงเกอร์ (Ellen Langer) นักจิตวิทยาเหล่านี้ทําการศึกษาอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์ว่ามีอิทธิพลต่อการคิดอย่างไร อ่านเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติและการคิด

การสอนการคิด >
เพื่อพัฒนาทักษะและกลวิธีที่จําเป็นสําหรับการคิดที่ลึกซึ้งและรอบคอบ นักเรียนจะต้องมีส่วนร่วมในโครงงานซึ่งต้องใช้การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา เรียนรู้เกี่ยวกับบรรยากาศของห้องเรียนและการฝึกการเรียนการสอนแบบใดที่ดีที่สุดที่ช่วยนักเรียนพัฒนานิสัยการคิดที่ดี

ทักษะการคิด