• <กลับสู่คอลเล็คชั่น

คุณลักษณะของโครงงาน

คุณลักษณะของโครงงาน

คุณลักษณะของหน่วยการเรียนรู้แบบโครงงานที่ดี

ในชั้นเรียนอาจมีการนําโครงงานมาใช้หลายรูปแบบ แต่โครงงานที่มีประสิทธิภาพนั้น ควรมีความสมดุลกันระหว่างระดับของการดําเนินการของนักเรียนกับแผนงานที่กําหนดโดยครูซึ่งชี้นําไปสู่ตัวผลงาน ลักษณะที่ดีของหน่วยการเรียนรู้แบบโครงงานควรจะมี คือ

นักเรียนเป็นศูนย์กลางของกระบวนการเรียนรู้
การออกแบบโครงงานที่ดีจะช่วยการเรียนรู้ผู้เรียนให้มีภาระงานที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงสู่ชีวิตจริง ภาระงานจากโครงงานที่ทรงพลังจะช่วยสร้างผู้เรียนให้มีการตัดสินใจที่ดีขึ้น รวมทั้งนําสิ่งที่ตัวเองสนใจและความอยากรู้อยากเห็นมาสรรค์สร้างผลงานชั้นเยี่ยมที่ผสานด้วยพฤติกรรมการเรียนรู้  นักเรียนจะได้เรียนรู้วิธีที่จะสืบค้นข้อมูล และมีส่วนในการตัดสินใจที่จะลงมือดําเนินงานจนผลงานสําเร็จ  ครูจะมีบทบาทเป็นผู้อํานวยความสะดวกในการเรียนรู้หรือโค้ชมากกว่า ส่วนการลงมือทํางานก็จะเป็นงานกลุ่มแบบร่วมมือกัน ที่เชื่อกันว่าจะให้ผลดีกว่าการลงมือทํางานคนเดียว

โครงงานจะมีวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ 
โครงงานที่ดีจะถูกพัฒนาขึ้นโดยอิงกับแก่นของหลักสูตรหรือเนื้อหาที่เป็นมาตรฐานการเรียนรู้ มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ว่าผู้เรียนต้องเรียนรู้อะไรจากผลงานที่ได้ ครูสามารถระบุได้ถึงผลการเรียนรู้จากแผนการประเมินและการจัดกระบวนการเรียนการสอน ตัวโครงงานจะมีผลงานชั้นยอดของผู้เรียนที่บ่งบอกถึงพฤติกรรมการเรียนรู้ เช่น การนําเสนอเพื่อการโน้มน้าวจิตใจ จดหมายข่าวที่มีข้อมูลสารสนเทศอันแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในเนื้อหาและบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้

โครงงานจะถูกขับเคลื่อนโดยคําถามกําหนดกรอบการเรียนรู้
ชุดคําถามเหล่านี้จะช่วยเน้นย้ําถึงการเรียนรู้ที่สําคัญๆ ในโครงงาน  นักเรียนจะถูกแนะนําให้ทําโครงงานผ่านคําถามเกี่ยวกับแนวคิดที่สําคัญๆ ที่บูรณาการหลากหลายสาระ จะถูกท้าทายให้ค้นคว้าเชิงลึกไปยังเนื้อหาสาระที่เฉพาะเจาะจงโดยมุ่งเน้นที่มาตรฐานการเรียนรู้และวัตถุประสงคืการเรียนรู้เป็นสําคัญ ชุดคําถามกําหนดกรอบการเรียนรู้ประกอบด้วยคําถาม 3 ชนิดด้วยกันคือ คําถามสร้างพลังคิด คําถามประจําหน่วยและคําถามประจําบท  คําถามสร้างพลังคิดจะเป็นคําถามปลายเปิดที่เจาะไปที่แนวคิดหรือความคิดรวบยอดที่เราต้องการให้เกิดความเข้าใจ ปกติแล้วจะมีการเชื่อมโยงข้ามสาระเพื่อช่วยให้นักเรียนเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ คําถามประจําหน่วยจะเชื่อมโยงโดยตรงไปที่ตัวโครงงานและเอื้อต่อการค้นคว้าเพื่อเข้าไปถึงคําถามสร้างพลังคิด คําถามประจําบทจะช่วยสะท้อนถึงระดับความรู้ความเข้าใจของนักเรียนที่มีต่อเนื้อหาหลักๆ ที่เป็รแก่นของโครงงาน จะเป็นคําถามเชิงข้อเท็จจริงที่ถูกระบุในมาตรฐานหรือวัตถุประสงค์การเรียนรู้

โครงงานจะถูกประเมินเป็นกระบวนการต่อเนื่องด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจะถูกระบุไว้อย่างชัดเจนตั้งแต่เริ่มทําโครงงานและถูกประเมินความเข้าใจเป็นระยะๆ ด้วยเครื่องมือประเมินและวิธีการที่หลากหลาย นักเรียนจะมีแนวทางและตัวแบบเพื่อสร้างผลงานคุณภาพดีและรู้ว่าสิ่งที่คาดหวังคืออะไรตั้งแต่เริ่มทําโครงงาน นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการสะท้อนความคิด การให้ผลสะท้อนกลับและการปรับเปลี่ยนในขณะทําโครงงานด้วย

โครงงานมีการเชื่อมโยงกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง
โครงงานจะมีความสัมพันธ์กับชีวิตจริงของผู้เรียน และอาจจะเกี่ยวข้องกับชุมชน ผู้เชี่ยวชาญหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถช่วยในการเรียนรู้ได้ นักเรียนอาจจะมีโอกาสได้นําเสนอผลงานต่อผู้เกี่ยวข้องโดยตรง ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ขอคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านหรือสื่อสารกันผ่านเทคโนโลยี

นักเรียนแสดงออกถึงความรู้ผ่านการสร้างชิ้นงานและพฤติกรรมการแสดงออก
ผลสําเร็จของโครงงานมักจะแสดงออกด้วยการแสดงว่านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจผ่านการนําเสนอผลงาน  เอกสารรายงาน การจัดนิทรรศการ เค้าโครงงานวิจัย หรือแม้กระทั่งการสร้างแบบจําลอง ผลงานเหล่านี้จะเปิดโอกาสได้นักเรียนได้แสดงออกว่ามีความรู้ความสามารถจริง

ใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนและยกระดับการเรียนรู้ของนักเรียน 
นักเรียนจะมีโอกาสใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายเพื่อมาช่วยสนับสนุนการพัฒนาทักษะการคิด การทํางาน ตลอดจนการสร้างสรรค์ผลงาน โดยตัวนักเรียนเองจะเป็นผู้ควบคุมการสร้างสรรค์ผลงานได้มากกว่าเมื่อใช้เทคโนโลยีตลอดจนการปรับปรุงตามความต้องการของตนเอง นักเรียนสามารถเรียนรู้โดยไม่ยึดติดอยู่กรอบของห้องเรียนผ่านการร่วมมือทํางานกับเพื่อนที่อยู่ห่างไกลออกไปด้วยการใช้อีเมล์และเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นเอง หรือสําเสนอผลงานจากการเรียนร็ผ่านสื่อมัลติมีเดีย

การบูรณาการทักษะการคิดเข้าสู่โครงงาน 
โครงงานควรมีการสนับสนุนทางอภิปัญญาและกระบวนการรู้คิด เช่น การทํางานแบบร่วมมือ การกําหนดแนวทางการทํางานของตนเอง การวิเคราะห์ข้อมูล หรือการประเมินคุณค่าของสารสนเทศ  โดยตลอดทั้งกระบวนการทําโครงงาน ชุดคําถามกําหนดกรอบการเรียนรู้จะเป็นส่วนที่ท้าทายผู้เรียนให้เกิดความคิดและเชื่อมโยงกรอบแนวคิดกับสภาพที่เป็นจริง

ประกอบด้วยกลวิธีสอนที่หลากหลายที่เอื้อต่อรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายของผู้เรียน 
ด้วยกลยุทธ์วิธีสอนอันหลากหลายที่ทําให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูง จะทําให้มีความเชื่อมั่นที่ว่านักเรียนจะมีโอกาสประสบผลสําเร็จจากการจัดการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมกัน วิธีสอนนี้อาจประกอบด้วยการใช้กระบวนการกลุ่มแบบร่วมมือที่หลากหลาย   ผังกราฟิก การให้ผลการประเมินย้อนกลับโดยครูผู้สอนและนักเรียน และอื่นๆ

คุณลักษณะของโครงงาน

เจาะลึกโครงงาน

ศึกษาเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้แบบโครงงานได้ที่

ช่วงชั้นที่ 1 >

ช่วงชั้นที่ 2 >

ช่วงชั้นที่ 3 >

ช่วงชั้นที่ 4 >

ประโยชน์จากการเรียนรู้ด้วยโครงงาน

เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ที่จะได้จากการเรียนรู้ด้วยโครงงานในชั้นเรียน

อ่านเพิ่มเติมที่นี่ >