• <กลับสู่คอลเล็คชั่น

คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้

คําถามกําหนดกรอบการเรียนรู้

การถามให้ถูกคําถาม

การ ถามด้วยคําถามปลายเปิดเพื่อเป็นกระตุ้นนักเรียนให้ใช้ความคิดอย่างลึกซึ้ง เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพเพื่อช่วยเตรียมตัวให้เข้าใจความหมายของเนื้อหา ที่จะเรียน เมื่อนักเรียนถูกถามก็จะเกิดความสนใจในการหาคําตอบ ก็จะเกิดการมีส่วนร่วม เมื่อคําถามช่วยให้เข้าใจว่าเนื้อหาที่เรียนนั้นเชื่อมโยงกับชีวิตจริงอย่าง ไร การเรียนรู้ก็จะมีความหมายมากขึ้น เราสามารถช่วยให้นักเรียนมีแรงจูงใจและกําหนดเป้าหมายของตนเองได้ด้วยการถาม ให้ถูกคําถาม แต่คําถามที่ถูกต้องคืออะไรล่ะ

คํา ถามกําหนดกรอบการเรียนรู้จะเป็นชุดคําถามที่มีการเตรียมการณ์อย่างดีเพื่อใช้ ตลอดโครงงานและช่วยยกระดับทักาะการคิดทุกขั้น จะทําให้เกิดสมดุลย์ระหว่างความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาและสร้างความสนใจใน เนื้อหาที่เรียนโดยเชื่อมโยงกับชีวิตจริงได้  คําถามกําหนดกรอบการเรียนรู้ประกอบด้วย คําถามสร้างพลังคิด คําถามประจําหน่วยและคําถามประจําบท

คํา ถามสร้างพลังคิด และคําถามประจําหน่วยจะช่วยกําหนดกรอบการเรียนรู้ จะช่วยให้นักเรียนจดจําคําถามที่ต้นด้วยคําว่า ทําไม และ อย่างไร ได้ รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดการค้นคว้าวิจัยและการอภิปรายกลุ่ม จะช่วยให้นักเรียนจัดกระบวนการเรียนรู้ของตนเองและพัฒนาความรู้ในเรื่อง นั้นๆ คําถามสร้างพลังคิดและคําถามประจําหน่วยที่ดี จะช่วยให้นักเรียนมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เกิดความอยากรู้อยากเห็น รวมทั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับเนื้อหาสาระ เพื่อจะต้องตอบคําถามเหล่านั้นให้ได้ นักเรียนต้องค้นคว้าลงไปอย่างลึกซึ้งและค้นหาความหมายด้วยตนเอง ตลอดจนพยายามตอบคําถามจากข้อมูลที่หามาได้ 

คํา ถามประจําบทจะช่วยนักเรียนให้รู้ว่า ใคร ทําอะไร ที่ไหนและเมื่อไหร่ เป็นเป็นการสนับสนุนคําถามสร้างพลังคิดกับคําถามประจําหน่วยด้วยการเน้นที่ความ เข้าใจในเนื้อหา จะช่วยให้นักเรียนรู้และเข้าใจในข้อเท็จจริงที่ต้องเรียนรู้เพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์การเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้

การใช้คําถามกําหนดกรอบการเรียนรู้

คํา ถามกําหนดกรอบการเรียนรู้จะถูกสร้างเป็นขั้นๆ คําถามประจําบทจะช่วยสนับสนุนคําถามประจําหน่วย และทั้งคําถามประจําบทกับคําถามประจําหน่วยก็จะสนับสนุนคําถามสร้างพลังคิด  ตัวคําถามสร้างพลังคิดก็จะเป็นคําถามที่ใช้กระตุ้นผู้เรียนในตอนต้น คําถามต่อไปนี้ เป็นคําถามในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ที่แสดงความสัมพันธ์ของคําถามแต่ละขั้น

คําถามสร้างพลังคิด 

 • ทําไมเราจึงต้องพึ่งพาคนอื่นด้วย

คําถามประจําหน่วย 

 • อาชีพใดที่เป็นผู้ที่ทํางานเพื่อสังคมที่มีความสําคัญมากที่สุด  
 • นักเรียนอยากทํางานเพื่อสังคมในอาชีพใด

คําถามประจําบท 

 • มีอาชีพใดบ้างที่ทํางานเพื่อสังคม 
 • อาชีพที่ทํางานเพื่อสังคมต้องทําอะไรบ้าง

คําถามสร้างพลังคิด:  

 • จะแนะนําให้รู้จักแนวความคิดหลักที่ใช้ตลอดหน่วย การเรียนรู้ เป็นตัวเชื่อมระหว่างหน่วยการเรียนรู้หลายๆ หน่วย สาระต่างๆ หรือระยะเวลาที่ใช้
 • มีคําตอบที่หลากหลาย เป็นคําตอบที่ไม่ได้มาจากหนังสือเรียนโดยตรง เป็นเสมือนปัญหาสําคัญๆ ปัญหาหนึ่งในชีวิต เช่น เราจําเป็นต้องดูแลน้องด้วยหรือ  
 • ดึงความสนใจของนักเรียนและต้องการทักษะการคิดขั้นสูง;ท้าทายนักเรียนให้พินิจพิเคราะห์ ประยุกต์ใช้การประมาณค่าและถ่ายโอนประสบการณ์

คําถามประจําหน่วย: 

 • เป็นคําถามปลายเปิดที่ช่วยให้มีการค้นหาคําตอบที่ เกี่ยวกับเนื้อหาสาระหรือหนาวยการเรียนรู้นั้นๆ คณะครูอาจารย์สามารถใช้คําถามประจําหน่วยของแต่ละหน่วยการเรียนรู้หลายๆ หน่วยมาสนับสนุนคําถามสร้างพลังคิดคําถามเดียว 
 • ใช้คําถามประจําหน่วยเป็นตัวช่วยในการเปิด การอภิปรายกลุ่มหรือการแสดงความคิดเห็นที่สอดคล้องกับคําถามสร้างพลังคิด เช่น เราจะช่วยป้องกันและบรรเทาไม่ให้เกิดความอดอยากแร้นแค้นได้อย่างไร 
 • กระตุ้นให้เกิดการค้นคว้า เกิดความสนใจ ก่อให้เกิดปฏิกิริยาเชิงสร้างสรรค์ขึ้นในตัวนักเรียนแต่ละคน คําถามเหล่านี้จะช่วยให้นักเรียนได้ถ่ายโอนความรู้ด้วยตนเอง

คําถามประจําบท:  

 • ปกติแล้ว จะมีคําตอบที่ถูกต้องชัดเจน และเป็นคําถามแบบ ปลายปิด 
 • สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และวัตถุประสงค์การเรียนรู้ สนับสนุนคําถามประจําหน่วยและคําถามสร้างพลังคิด  
 • ทําสอบความจําของนักเรียนเกี่ยวกับความรู้ข้อเท็จจริง โดยมักจะให้นักเรียนได้จดจําว่า ใคร ทําอะไร ที่ไหนและเมื่อไหร่ เช่น ความอดอยากคืออะไร
 • ต้องการความรู้ความเข้าใจในการตอบคําถาม

เอกสารอ้างอิง

Wiggins, G. and McTighe, J. (2001). Understanding by design. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.

คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้

ศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการตั้งคำถามปลายเปิดและนำไปใช้ในชั้นเรียน

การใช้คำถามเพื่อยกระดับการเรียนรู้ >
การตั้งคำถามที่ดี >
การฝึกตั้งคำถามที่มีประสิทธิภาพ >