สงครามโลกครั้งที่ 1

สงครามโลกครั้งที่ 1

สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้

นัก เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายศึกษาประวัติศาสตร์โดยเริ่มการเดินทางเพื่อค้น หาคําตอบสําหรับคําถามประจําหน่วย: “สงครามเพื่อยุติสงครามทั้งหมด” ครั้งนี้สามารถป้องกันได้ใช่หรือไม่ ด้วยการศึกษาสาเหตุของสงครามโลกครั้งที่ 1 นักเรียนจะจัดทําหนังสือพิมพ์เพื่อตอบคําถามประจําบท: อะไรคือสาเหตุ M.A.I.N ทั้งสี่ของสงครามโลกครั้งที่ 1 (ลัทธิทหารนิยม พันธมิตร จักรวรรดินิยมและชาตินิยม) และ เหตุการณ์อะไรที่นําไปสู่การเกิดสงครามโลกครั้งที่ 1 จากนั้นนักเรียนใช้เครื่องมือ Visual Ranking Tool เพื่อ จัดอันดับว่าสาเหตุใดที่มีอิทธิพลที่สุดในการเริ่มสงครามและปกป้องอันดับดัง กล่าวไว้ หลังการอภิปรายในชั้นเรียนเรื่องสาเหคุของสงคราม นักเรียนจะจัดทําแผนที่ของยุโรบก่อนที่จะเกิดสงครามให้เสร็จสมบูรณ์ โดยใช้โปรแกรม Paint เพื่อระบุประเทศและระบายสีรหัสของประเทศตามฝ่ายที่ประเทศนั้นสังกัดอยู่ นักเรียนใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิที่เขียนโดยนายทหารในสงครามโลกครั้ง ที่1 จากนั้นนักเรียนเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมสงครามสนามเพลาะจําลอง จากประสบการณ์ที่ได้นี้นักเรียนจะนําไปเขียนในสมุดบนทึกหรือจดหมายไปยัง สมาชิกในครอบครัวราวกับเป็นทหารที่อยู่ในสนามเพลาะ จากนั้นนักเรียนตรวจสอบวัตถุประสงค์และเครื่องมือการโฆษณาชวนเชื่อและทํา วิจัยเรื่องการโฆษณาชวนเชื่อในสงครามโลกครั้งที่ 1 นักเรียนทําการสรุปหน่วยการเรียนรู้นี้โดยจัดทํางานนําเสนอด้วยมัลติมีเดีย วิเคราะห์ว่าใช้การโฆษณาชวนเชื่อในประเทศต่าง ๆ อย่างไร นักเรียนใช้รูบริกและตารางตรวจสอบเพื่อวางแผนและกํากับงาน ในกิจกรรมสรุปนักเรียนจะเปรียบเทียบการโฆษณาชวนเชื่อของสงครามโลกครั้งที่ 1 กับ ในปัจจุบันและอภิปรายว่าการโฆษณาชวนเชื่อมีอิทธิพลต่อชีวิตในวันนี้อย่างไร เพื่อสรุปหน่วยการเรียนรู้นี้นักเรียนจะทําข้อสอบเรียงความเกี่ยวกับสงคราม โลกครั้งที่1 ให้เสร็จสมบูรณ์

คําถามเพื่อกําหนดกรอบการเรียนรู้

 • คําถามสร้างพลังคิด
  ทําไมมีความขัดแย้ง
 • คําถามประจําหน่วยการเรียนรู้
  “สงครามเพื่อยุติสงครามทั้งหมด” ครั้งนี้สามารถป้องกันได้ใช่หรือไม่
  การโฆษณาชวนเชื่อจําเป็นใช่หรือไม่  
 • คําถามประจําบทเรียน
  อะไรคือสาเหตุ M.A.I.N ทั้งสี่ของสงครามโลกครั้งที่ 1
  การโฆษณาชวนเชื่อคืออะไร 

แผนการประเมินนักเรียน

เส้นลําดับเวลาการประเมิน  
เส้น ลําดับเวลาการประเมินนี้แสดงให้เห็นลําดับตามเหตุการณ์ของการประเมินทั้งที่ เป็นทางการและไม่เป็นทางการที่เกิดขึ้นตลอดหน่วยการเรียนรู้ ตารางข้างล่างนี้อธิบายให้ทราบว่าจะใช้การประเมินแต่ละชนิดอย่างไรและใครจะ เป็นผู้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อะไร

เส้นลําดับเวลาการประเมิน

เมื่อเริ่มโครงงาน
เมื่อเริ่มโครงงาน เมื่อโครงงานสิ้นสุด

 • การระดมสมอง
 • การอภิปราย
 • สมุดบันทึก
 • แผนที่โลก
 • รูบริกและตารางตรวจสอบหนังสือพิมพ์
 • แผนที่
 • การสังเกตการณ์หลังการสอน
 • ตารางตรวจสอบการประเมินการทํางานประสานกันด้วยตนเอง
 • รูบริกการประเมินการทํางานประสานกันจากเพื่อน
 • การสะท้อนการทํางานประสานกัน
 • แผนที่ที่จัดปรับแล้ว
 • สมุดบันทึก
 • ตารางตรวจสอบการตัดสินใจ
 • รูบริกจดหมายและสมุดบันทึกสงครามโลกครั้งที่ 1
 • การอภิปราย
 • รูบริกและตารางตรวจสอบงานนําเสนอการโฆษณาชวนเชื่อ
 • ความเห็นย้อนกลับงานนําเสนอการโฆษณาชวนเชื่อจากเพื่อน
 • การสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ
 • รูบริกโครงงาน
 • รูบริกข้อสอบเรียงความขั้นสุดท้าย
 • การสะท้อนความเห็นขั้นสุดท้าย

 

การประเมิน     กระบวนการและวัตถุประสงค์ของการประเมิน
การระดมสมอง นักเรียนระดมสมองหาเหตุผลว่าทำไมเกิดสงครามเพื่อสะท้อนให้เห็นสิ่งที่พวกเขารู้เกี่ยวกับหัวข้อและความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนอะไรที่อาจมี ข้อมูลนี้ช่วยครุประเมินความเข้าใจของนักเรียนและวางแผนกิจกรรมให้บรรลุตามความต้องการของนักเรียน
การอภิปราย ตลอดหน่วยการเรียนรู้นักเรียนจะอภิปรายหัวข้อที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริมความรู้เดิม บันทึกการมีส่วนร่วมในการอภิปรายที่ใช้วางแผนขั้นตอนการสอนและเพื่อเตรียมความเห็นย้อนกลับของกลุ่มและรายบุคคล
สมุดบันทึก นักเรียนเขียนลงในสมุดบันทึกตลอดหน่วยการเรียนรู้เพื่อสำรวจความคิดของตนเองในหัวข้อที่หลากหลาย ข้อมูลจากการบันทึกนี้ใช้เพื่อเตรียมความเห็นย้อนกลับของกลุ่มและรายบุคคลขณะที่นักเรียนทำโครงงาน
แผนที่โลก นักเรียนระบายสีรหัสแผนที่โลกเพื่อระบุว่าประเทศใดที่เข้าร่วมในสงครามโลกครั้งที่ 1 และอยู่ฝ่ายใด แผนที่เหล่านี้ช่วยครูประเมินสิ่งที่นักเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศที่เข้าร่วมในสงคราม นักเรียนประเมินความก้าวหน้าของตนเองในภายหลังโดยการทำแผนที่ใหม่และเปรียบเทียบกับแผนที่ฉบับเดิม
ตารางตรวจสอบหนังสือพิมพ์ (doc)
นักเรียนใช้ตารางตรวจสอบนี้เพื่อกำกับความก้าวหน้าขณะที่ดำเนินการวิจัยและจัดทำหนังสือพิมพ์
รูบริกหนังสือพิมพ์ (doc)
นักเรียนใช้รูบริกนี้ขณะทำหนังสือพิมพ์เพื่อให้แน่ใจว่างานมีคุณภาพสูงและครูใช้ในตอนท้ายของโครงงานเพื่อให้คะแนนผลงานของนักเรียน
บันทึกหลังการสอน ครูสังเกตนักเรียนขณะทำหนังสือพิมพ์และจดบันทึกความเข้าใจในแนวคิดหลักที่นักเรียนกำลังศึกษาและทักษะการทำงานร่วมกัน ข้อมูลนี้ใช้เพื่อจัดเตรียมบทเรียนสั้น ๆ ในเรื่องการทำงานร่วมกันและเพื่อจัดอันดับขั้นตอนการสอนในเรื่องสงครามโลกครั้งที่ 1
ตารางการประเมินการทำงานประสานกันด้วยตนเอง (doc)
ตารางตรวจสอบนี้ใช้โดยนักเรียนรายบุคคลตลอดโครงงานหนังสือพิมพ์เพื่อประเมินทักษะการทำงานร่วมกันด้วยตนเอง
รูบริกการประเมินการทำงานร่วมกันจากเพื่อน (doc)
นักเรียนใช้รูบริกนี้เพื่อประเมินทักษะการทำงานร่วมกันของสมาชิกในกลุ่ม
การสะท้อนความเห็นต่อการทำงานร่วมกัน หลังการทำจดหมายข่าวสงครามโลกครั้งที่ 1 ร่วมกับกลุ่ม นักเรียนใช้ตารางตรวจสอบการประเมินการทำงานร่วมกันด้วยตนเองเพื่อสะท้อนความเห็นว่าตนเองทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีเพียงใด
การประชุมกลุ่ม ครูประชุมกับแต่ละกลุ่มอย่างคร่าว ๆ เพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับความก้าวหน้าและให้แน่ใจว่าตารางตรวจสอบถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์
ตารางตรวจสอบการตัดสินใจ (doc)
ตารางตรวจสอบนี้ใช้โดยนักเรียนในกลุ่มย่อยเพื่อช่วยให้คิดอย่างเป็นตรรกะและเป็นระบบเกี่ยวกับการตัดสินใจของสหรัฐอเมริกาในการเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่ 1
รูบริจดหมายและสมุดบันทึกสงครามโลกครั้งที่1 (doc)
นักเรียนใช้รูบริกเหล่านี้ขณะทำสมุดบันทึกหรือจดหมายเพื่อให้แน่ใจว่าได้ครอบคลุมส่วนประกอบที่จำเป็นทั้งหมดและทำงานที่มีคุณภาพสูง และยังใช้รูบริกเพื่อประเมินผลงานขั้นสุดท้าย
ตารางตรวจสอบงานนำเสนอการโฆษณาชวนเชื่อ (doc)
นักเรียนใช้ตารางตรวจสอบนี้เพื่อกำกับความก้าวหน้าขณะทำงานนำเสนอ
ความเห็นย้อนกลับงานนำเสนอการโฆษณาชวนเชื่อจากเพื่อน (doc)
นักเรียนกรอกแบบฟอร์มนี้ในกลุ่มย่อยขณะฝึกซ้อมการนำเสนอเพื่อให้ข้อมูลกับผู้นำเสนอว่าจะปรับปรุงการนำเสนออย่างไร
รูบริกงานนำเสนอการโฆษณาชวนเชื่อ (doc)
นักเรียนใช้รูบริกนี้ขณะทำงานนำเสนอเพื่อให้แน่ใจว่าได้ครอบคลุมส่วนประกอบที่จำเป็นทั้งหมดและทำงานที่มีคุณภาพสูง และครูยังใช้รูบริกนี้เพื่อประเมินผลงานขั้นสุดท้าย
การสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ ขณะที่นักเรียนทำงานนำเสนอ ครูจะพบปะกับนักเรียนเป็นรายบุคคลอย่างสั้น ๆ เพื่อทบทวนตารางตรวจสอบของนักเรียนปละอภิปรายความก้าวหน้าของโครงงาน
รุบริกการทดสอบเรียงความขั้นสุดท้าย (doc)
นักเรียนใช้รูบริกนี้เพื่อจัดเรียบเรียงความคิดในเรื่องคำถามเรียงความขั้นสุดท้ายและวางแผนสิ่งที่จะเขียน และยังใช้เพื่อประเมินเรียงความขั้นสุดท้าย
การสะท้อนความเห็น การสะท้อนความเห็นในตอนท้ายของหน่วยการเรียนรู้นี้ นักเรียนจะประเมินการเรียนรู้ของตนเองและกำหนดเป้าหมายสำหรับประสบการณ์การเรียนรู้ในอนาคต ครูและนักเรียนใช้ข้อมูลนี้เพื่อติดตามการเรียนรู้ตลอดทั้งปี

ผู้เขียนหน่วยการเรียนรู้

วิลเลี่ยม บรูคส์  เข้าร่วมในโครงการอินเทล ซึ่งสะท้อนความคิดของเธอออกมาเป็นแผนการประเมินนี้ กลุ่มครูได้ขยายแผนออกเป็นตัวอย่างที่คุณเห็นอยู่นี้

สงครามโลกครั้งที่ 1

เหลียวมอง

ช่วงชั้น: ช่วงชั้นที่ 4


สาระการเรียนรู้:  ประวัติศาสตร์อเมริกัน


หัวข้อ: สงครามโลกครั้งที่ 1 การโฆษณาชวนเชื่อ
สาระสำคัญ: สาเหตุ หลัก 4 ประการ ของการเกิดสงครามโลกครั้งที่ 1 คือ สงครามสนามเพลาะ การที่สหรัฐฯ เข้าสู่สงครามโลกครั้งที่ 1 การโฆษณาชวนเชื่อ และสนธิสัญญาแวร์ซายส์


เวลาโดยประมาณ: 4 สัปดาห์ของหนึ่งชั่วโมงเรียน