การประเมินโครงงาน

เมื่อการประเมินขับเคลื่อนการสอน นักเรียนเรียนรู้มากขึ้นและมีความมั่นใจมากขึ้น เป็นผู้เรียนรู้ที่กำกับตนเอง การประเมินโครงงานช่วยครูสร้างการประเมินที่ตรงกับทักษะในศตวรรษที่ 21 และเตรียมกลวิธีเพื่อทำให้การประเมินผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการสอนและการเรียนรู้ของนักเรียน

ภาพรวมและประโยชน์ที่ได้รับ

ภาพรวมและประโยชน์ที่ได้รับ ›
เรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับลักษณะของการประเมินโครงงาน อ่านงานวิจัยเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้ของการประเมินแบบต่าง ๆ

ลองทำ

ลองทำ ›
ดูว่าง่ายเพียงใดที่จะใช้ การประเมินโครงงานในเวอร์ชั่นการสาธิต ทำตามการสอนที่ช่วยเราเริ่มต้น

แผนการประเมิน

แผนการประเมิน ›
ศึกษาข้อคิดเห็นโครงงานจากครูคนอื่น ๆ ซึ่งใช้ การประเมินโครงงานในห้องเรียน เบราว์ข้อคิดเห็นเรื่องโครงงานแบบสั้น หรือยาว แผนการประเมินในรายละเอียด

กลวิธีการประเมิน

กลวิธีการประเมิน ›
เรียนรู้เกี่ยวกับกลวิธีการประเมินที่มีประสิทธิภาพโดยศึกษาจากตัวอย่างของการประเมินแบบต่าง ๆ

 

 ข้อมูลเพิ่มเติม

คำพูดที่น่าจดจำ

Alvin Toffler, นักอนาคตนิยมชาวอเมริกัน