• <กลับสู่คอลเล็คชั่น

หลักสูตร Intel® Teach

หลักสูตร Intel® Teach พัฒนาครูมาแล้วกว่า 10 ล้านคน ในกว่า 70 ประเทศทั่วโลก
Intel® Teach มุ่งส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
บูรณาการเทคโนโลยีสู่ชั้นเรียนอย่างเหมาะสม
เสริมทักษะความสามารถของศตวรรษที่ 21

หลักสูตรอบรมครูโครงการ Intel® Teach ช่วยให้ครูเรียนรู้การบูรณาการเทคโนโลยีสู่ชั้นเรียนด้วยขั้นตอนและวิธีการที่เหมาะสม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง นอกจากนั้นครูยังจะได้เรียนรู้หลักการสร้างเครื่องมือวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานและวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ตลอดจนการประเมินทักษะศตวรรษที่ 21 อีกด้วย

โครงการ Intel® Teach ในประเทศไทย
โครงการ Intel® Teach เริ่มจัดฝึกอบรมครูในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2546 และขยายการอบรมไปยังนักศึกษาครูในปี 2551 โดยมุ่งเน้นการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน รวมถึงการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะที่จําเป็นต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ

ปัจจุบัน โครงการ Intel® Teach ฝึกอบรมครูแล้วทั้งสิ้นกว่า 150,000 คน มีวิทยากรอาวุโสกว่า 40 คน ร่วมกันฝึกอบรมวิทยากรแกนนํากว่า 6,500 คน ได้มีการจัดอบรมขยายผลให้ครูเครือข่ายครอบคลุมทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ

จากความสําเร็จของการดําเนินโครงการ Intel® Teach มาอย่างต่อเนื่องกว่า 1 ทศวรรษ อินเทลประเทศไทยยังยินดีให้การสนับสนุนการพัฒนาครูผู้สอนต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพปัจจุบันที่พัฒนาการทางเทคโนโลยีก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ครูก็ยิ่งต้องได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม เราเชื่อมั่นว่า Intel® Teach จะสร้างความพร้อม เสริมความมั่นใจ ให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง บูรณาการเทคโนโลยีสู่ชั้นเรียนอย่างเหมาะสม เสริมทักษะความสามารถของศตวรรษที่ 21 ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนได้จริง

                                                                                                    ลักษณะสําคัญและเป้าหมายของการอบรม Intel® Teach >

หน่วยงานและองค์กรที่สนใจพัฒนาครูด้วยหลักสูตร Intel® Teach โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการใช้หลักสูตร โปรดติดต่อหน่วยฝึกอบรมที่  intelteach@aspirers.com  โทร : 0-2440-0330          ต่อ 500